استاندارد

استاندارد طراحی و ساخت جرثقیل های کارگاهی

استانداردهای مورد استفاده در فرایند تولید جرثقیل ها:

طراحی و محاسبات جرثقیل های ما براساس استاندارد FEM اروپا ،CMAA آمریكا و ادغام مقررات ایمنی محلی و رعایت كدهای استاندارد ذیل می باشد.

  • جوشكاری ساخت سازه فلزی براساسAWS D14.1,D1.1
  • كیفیت جوشكاری براساسDIN 18800,sheet 7
  • طراحی و ساخت جرثقیل براساسDIN 15018, sheet 1,2,3
  • كلاس استاندارد جوشDIN 8563, sheet 3
  • ساخت قلاب ( SINGLE DIN 15400
  • ساخت قلاب ( DOUBLE DIN 15400
  • گواهینامه قلابDIN 15404
  • تجهیزات برقیVDE0100 , VDE0113, IEC 60204 -32
  • موتورهای برقیIEC RECOMMENDATION 24-1,34-5,72-1
  • طراحی گیربكسDIN 51150 ) ISO/DIS 6336/II-6336/

و استانداردهای مورد استفاده دررنگ آمیزی و پاکسازی سطح رنگ آمیزی مطابق با شرایط محل نصب ، میزان رطوبت ،خورندگی محیط و درخواست کارفرما وبا استفاده از تولیدات شرکتهای معتبر داخلی دارای تاییدیه بین المللی صورت می پذیرد.

این شرکت جهت رنگ آمیزی سطح در محیط های خشک، رنگ الکیدی به ضخامت 120 میکرون با پاکسازی سطح کلاس Sa2 1/2 می باشد
لازم به ذکر است رنگ آمیزی با میکرون بالاتر و به صورت سفارشی نیز انجام می گردد.

20