خط مشی کیفیت

“بیانیه خط مشی كیفیت”

شركت آرتیستون صنعت بعنوان سازنده و وارد کننده انواع تجهیزات جا به جایی مواد از قبیل جرثقیل سقفی ، جرثقیل دروازه ای ، جرثقیل بازویی ، بالابر و وینچ در صنعت جا به جایی تجهیزات در داخل کارخانه ها و کارگاه های صنعتی منظور ایجـاد قابلیت رقابت با شركتـ های سازنده در داخـل كشور و كشـورهای هم جوار و همچنـین افزایش رضایتمنـدی كلیه كارفرمایان طرف قـرارداد خود نسبت به استقرار سیستم مدیریت كیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9001 اقدام نموده است. شركت آرتیستون صنعت دستیابی به اهداف زیر و از جمله بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت كیفیت را سرلوحه كار خویش قرار داده است:

1- ایجاد قابلیت اندازه گیری هزینه, زمان و منابع پروژه‌های شركت،

2- برآورده سازی تعهدات و الزامات قراردادی،

3- جلب مشاركت سرمایه‌های انسانی در جهت بهبود مستمر پروژه ها،

4- بهره گیری از سرمایه‌های انسانی كارآمد و مؤثر،

5- استفاده از روش‌ها و تکنولوژی نوین در مطالعات و فعالیتها،

6- رعایت استاندارد های بین المللی.

7- رعایت ایمنی در کار و حفظ محیط زیست .

این خط مشی و اهداف تعیین شده مرتبط با آن در هر جلسه بازنگری مدیریت با استفاده از نظرات كارفرمایان و كاركنان و به منظور تداوم تناسب مورد بازنگری قرار می گیرد .

مدیران شرکت مسئول معرفی و حصول اطمینان از درک این خط مشی و اهداف مطرح شده آن در قسمت تحت مدیریت خود می باشند .

 

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل